Registreringsfrister i REACH

For stoffer på markedet som var preregistrert etter reglene var det opprinnelig tre registreringsfrister, avhengig av mengde (gjennomsnittlig import/fremstilling siste tre siste år) og av stoffenes iboende egenskaper:

Registreringsfrist

Hvilke stoffer

 

30.11.2010

  • CMR-stoffer i kategori 1 og 2, som produseres eller importeres i mengder over 1 tonn
  • Potensielle PBT- og vPvB-stoffer som er klassifisert som meget giftige for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet (risikosetningene R50/53), som produseres eller importeres i mengder over 100 tonn
  • Stoffer som fremstilles eller importeres i mengder over 1.000 tonn

31.5.2013

Stoffer som produseres eller importeres i mengder over 100 tonn

31.5.2018

Stoffer som produseres eller importeres i mengder på 1 til 100 tonn

 

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker