Foto: iStockphoto

Ny faremerking av stoffblandinger fra 2015

Produsenter, importører og forhandlere av stoffblandinger må ta i bruk de nye reglene for faremerking. Produkter som ikke oppfyller de nye kravene er ulovlige å omsette.

Fra 1. juni 2015 skal stoffblandinger ha ny faremerking på etiketter og i sikkerhetsdatablader (SDS). Kravene kom med EUs nye regelverk om klassifisering og merking av farlige kjemikalier, CLP. Det betyr blant annet at de kjente oransje faresymbolene nå skal være skiftet ut med nye piktogrammer.

Her får du en oversikt over reglene, og hva din virksomhet er forpliktet å gjøre:

Reglene for rene stoffer gjelder nå også for stoffblandinger

De nye reglene bygger på Det Globalt Harmoniserte Systemet for klassifisering og merking (GHS), som i dag er gjennomført i mer enn 60 land. Reglene er gjennomført i EU/EØS med CLP. Reglene trådte først i kraft for rene stoffer. Fra 1. juni 2015 skal virksomheter som selger stoffblandinger ha revidert den gamle klassifiseringen og produktene skal ha nye etiketter og sikkerhetsdatablader.

Hvilke produkter og virksomheter er omfattet?

Mange ulike produkter hører til under betegnelsen stoffblandinger, for eksempel vaske- og rengjøringsmidler, maling, lim, lakk, fugemasser, impregneringsmidler til tre, lær og tekstil, insektsmidler, desinfeksjonsmidler og bilpleieprodukter.
De nye reglene gjelder for alle norske virksomheter som selger stoffblandinger: 

  • Virksomheter som fremstiller eller importerer stoffblandinger for videresalg til forhandlere og profesjonelle brukere.
  • Virksomheter som oppbevarer og selger stoffblandinger, for eksempel dagligvarebutikker, fargehandlere, byggmarkeder og hagesentre. Det kan også være møbelforhandlere som selger møbelpolish, bilforhandlere som selger bilpleieprodukter eller sko- og klesbutikker som også har impregneringsprodukter i hyllene. Reglene gjelder også salg på internett.
  • Virksomheter som leverer tjenester hvor de bruker eller selger stoffblandinger som de selv importerer fra et land utenfor EU/EØS. Det kan være for eksempel være tilbydere av rengjøringstjenester og skadedyrbekjempelse.

Ingen produkter med gamle symboler etter 1. juni 2017

Stoffblandinger med gammel merking, som allerede var satt på markedet før 1. juni 2015, kan fortsatt selges fram til 1. juni 2017. Etter denne datoen må de gamle etikettene skiftes ut med nye ellers må produktene trekkes fra markedet datoen. Fra 1. juni 2017 kan stoffblandinger med gammel faremerking ikke lenger omsettes.

Ny faremerking vil lette global handel med kjemikalier

Det er en omfattende jobb for virksomhetene å klassifisere og merke om produktene. Til gjengjeld vil de nye reglene lette handelen med kjemikalier globalt fordi samme klassifiserings- og merkeregler blir tatt i bruk i store deler av verden.

Forbrukere og arbeidstakere beskyttes

Med de nye reglene vil forbrukere og arbeidstakere fortsatt raskt kunne se på et produkt om det inneholder farlige kjemikalier, hva slags fare det er snakk om, og hvordan de skal håndtere produktene forsvarlig. De gamle symbolene er imidlertid erstattet av nye piktogrammer.

Selger du stoffblandinger som er klassifisert som helse- eller miljøfarlig må du sørge for at produktene er merket med:

 • Kjemikaliets navn og de farligste innholdsstoffene
 • Leverandørens navn, adresse og telefonnummer
 • Mengden av kjemikalier i emballasjen
 • Piktogrammer, varselord, faresetninger og sikkerhetssetninger

I regelverket er det krav til hvordan merkingen utformes, blant annet lesbarhet, størrelsen på etiketter og piktogrammer, bruk av fare- og sikkerhetssetninger samt eventuelle tilleggsopplysninger.

Når har du ansvar for å omklassifisere dine stoffblandinger?

Du er en framstiller hvis du produserer et stoff i EU. Hvis du lager en stoffblanding er du derimot en etterfølgende bruker. Du er en importør hvis du innfører et kjemisk stoff eller en stoffblanding til EU/EØS. Hvis du importerer stoffblandinger, er det ditt ansvar at produktene etter 1. juni 2015 er klassifisert i henhold til reglene i CLP.

Hvis du som etterfølgende bruker lager stoffblandinger, så er det også du som har ansvaret for at produktene er klassifisert i henhold til CLP etter 1. juni 2015. Det gjelder også hvis du selger stoffblandinger laget av en annen virksomhet, men endrer på sammensetning, etikett eller emballasje før videresalg. Dette gjelder også f.eks. hvis du setter ditt eget firmanavn på etiketten eller skifter emballasje for stoffblandingen.

Kriteriene for klassifisering av stoffblandinger er på noen områder endret i forhold til det gamle regelverket, derfor er det nødvendig å vurdere klassifiseringen på nytt. Det holder altså ikke å "oversette" fra gammel til ny klassifisering uten først å vurdere kriteriene for klassifisering.

Få hjelp og veiledning til å komme i gang

Reglene er omfattende og det kan være vanskelig å få oversikt og komme i gang. Det er flere steder du kan få hjelp og veiledning:

 • Veiledninger hos det europeiske kjemikaliebyrået ECHA med eksempler og Miljødirektoratets faktaark og aktuelle tjenester og verktøy: 
  Se veiledninger om CLP
 • Miljødirektoratets svartjeneste for CLP og REACH kan også hjelpe deg hvis du har spørsmål om klassifisering, merking og emballering av stoffblandinger: 
  Mer om Miljødirektoratets CLP-/REACH-svartjeneste 
 • Bransjeorganisasjoner og konsulenter kan også hjelpe deg. F.eks. arrangerer flere bransjeorganisasjoner informasjonsmøter om CLP. Kontakt derfor din bransjeorganisasjon og hør hva de kan tilby. De kan sikkert også anbefale konsulenter som har erfaring innenfor din bransje.

Relaterte lenker