Foto: iStockphoto

Søknad om alternativt navn

Produsent, importør og/eller omsetter kan søke om tillatelse til å bruke et alternativt navn for et stoff i en stoffblanding dersom identiteten til stoffet kan avsløre forretningshemmeligheter. Det alternative navnet kan brukes på etiketten og i sikkerhetsdatabladet.

Alternativt navn kan kun gis til stoffer som er klassifisert i gitte fareklasser. Det alternative navnet skal gi tilstrekkelige opplysninger om stoffet til å sikre en risikofri håndtering av stoffblandingen. Søknader om bruk av alternativt navn skal sendes til ECHA.

Søknader innvilget i henhold til direktiv 1999/45 artikkel 15 før 1. juni 2015 er fortsatt gyldige.