REACH registrering av lavrisikostoffer ved lav tonnasje

ECHA har nylig publisert en liste med stoffer (Annex III inventory) som mest sannsynlig oppfyller kriteriene som farlige stoffer. Denne lista vil være til hjelp for virksomheter som fremstiller eller importerer stoffer i årlig tonnasje mellom 1 til 10 tonn, for å avgjøre hvorvidt de vil kunne registrere disse stoffene i REACH med reduserte datakrav.

FAKTA

Ved REACH registrering av 1-10 tonn
er standard datakrav beskrevet i vedlegg VII til REACH og inkluderer informasjon om fysiskalsk-kjemiske, toksikologiske og økotoksikologiske egenskaper. For stoffer som har lav risiko er det imidlertid ikke krav til toksikologisk eller økotoksikologisk informasjon i dette tonnasjeintervallet (reduserte datakrav).

REACH vedlegg III
angir kriterier for stoffer som ikke har reduserte datakrav ved registrering av 1-10 tonn. Dette omfatter sannsynlig kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige (CMR, kategori 1A eller 1B); persistente, bioakkumulerende og giftig (PBT), eller veldig persistente og veldig bioakkumulerennde (vPvB) egenskaper. I tillegg omfattes stoffer som har utstrakt eller diffus bruk og som vil kunne klassifiseres som farlig for human helse og/eller miljø under CLP-regelverket.

Hvis din virksomhet fremstiller eller importerer stoffer (fra land utenfor EU/EØS) i årlig tonnasje mellom 1 til 10 tonn kan det hende at dere vil kunne registrere disse med reduserte datakrav som kun omfatter fysikalsk-kjemiske egenskaper. En viktig forutsetning er at kriteriene i REACH vedlegg III ikke er oppfylt for de aktuelle stoffene. Disse kriteriene omfatter blant annet visse farlige egenskaper (se faktaboks). Stoffer som oppfyller disse kriteriene kan ikke registreres med reduserte datakrav, men må registreres i henhold til kravene i REACH vedlegg VII inkludert fysikalsk-kjemisk, toksikologisk og økotoksikologisk informasjon.

Annex III inventory

ECHAs Annex III inventory er en liste med stoffer som ECHA har vurdert at mest sannsynlig oppfyller kriteriene i REACH vedlegg III. Finner du stoffet ditt på denne lista er sannsynligheten derfor stor for at du må registrere stoffet til ECHA med standard datakrav. Selv om stoffet står på denne lista er det likevel mulig å benyttes seg av reduserte datakrav, men dette må tilstrekkelig begrunnes i registreringsdossieret.

Se mer informasjon hos ECHA

 

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema