107 stoffer foreslås evaluert i 2018-2020

ECHA har nylig publisert utkast til oppdatering av handlingsplanen for stoffevaluering under REACH for perioden 2018-2020. Medlemslandene planlegger å evaluere 107 stoffer, av disse er 17 nye siden forrige oppdatering.

Stoffevaluering og CoRAP

Hensikten med stoffevaluering under REACH er å avklare om et gitt stoff utgjør en risiko for helse og/eller miljø. Ved stoffevaluering kan ytterligere informasjon og nye tester som trengs for å avklare mulig risiko kreves fra registrantene. Data som går ut over kravene i REACH kan også kreves.

Handlingsplanen for stoffevaluering (Community Rolling Action Plan, CoRAP) utarbeides i samarbeid mellom ECHA og de nasjonale kjemikaliemyndighetene. Den oppdateres årlig.

17 nye stoffer 

Stoffer som skal evalueres velges ut etter risikobaserte kriterier og nasjonale prioriteringer. I planutkastet er det oppført 17 nye stoffer, slik at handlingsplanen (CoRAP) nå inneholder 107 stoffer som foreslås evaluert i perioden 2018-2020.

Flere av evalueringene som var planlagt for 2018 er utsatt til 2019 og 2020 for å vente på resultatene av ECHAs vurdering av om innholdet i registreringene er i samsvar med kravene i REACH. For en del av disse stoffene er det sannsynlig at opplysningene vil kunne avklare bekymringen slik at stoffevaluering blir unødvendig å utføre.

Endelig plan i mars 2018

Endelig handlingsplan for 2018-2020 vedtas i slutten av mars 2018. Da har de nasjonale myndighetene et år på å utføre evalueringen av de 26 stoffene som står på planen for 2017 og avgjøre om ytterligere informasjon skal kreves for å kunne avklare bekymringen for stoffet.
Registrantene oppfordres til å oppdatere sine registreringsdossiere der det er nødvendig innen mars 2018. Det er spesielt viktig at scenarier om bruk og eksponering, samt eksponeringsberegninger er godt dokumentert og oppdatert i kjemikaliesikkerhetsrapportene (CSR).

Les mer hos ECHA

Tema