Endringer i REACH-forskriften

REACH-forskriften er endret ved at to EU-forordninger som endrer REACH (nye stoffer på vedlegg XIV og XVII) og en EU-forordning som endrer forordningen om forsøksmetoder til REACH er gjennomført i norsk rett.

REACH-forskriften

gjennomfører EUs forordning om registrering, vurdering og godkjenning, samt begrensninger for kjemikalier (REACH) og endringer til denne. Se REACH-forskriften. Alle endringer til REACH-forordningen er EØS-relevante og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, slik at Norge er forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett.  Endring av regelverk som er tilknyttet REACH blir også gjennomført i denne forskriften. Alle gjennomførte endringsforordninger er listet nederst i forskriften. For enklere oversikt over endringer se siden status for gjennomføring av REACH-regelverk

Følgende forordningene ble tatt inn i REACH-forskriften 29. september 2017:

Forordning (EU) 2017/1000 innfører begrensninger for PFOA og PFOA-relaterte stoffer

Forordning (EU) 2017/1000 endrer REACH vedlegg XVII og innfører begrensninger som gjelder perfluoroktansyre (PFOA) og PFOA-relaterte stoffer. Bestemmelsene gjelder fra 4. juli 2020. For noen bruksområder er det lengre overgangsperiode. PFOA og visse spesifiserte PFOA-relaterte stoffer er i Norge allerede regulert i produktforskriften § 2-32. Paragrafen blir opphevet når bestemmelsene i REACH begynner å gjelde i 2020.

Om begrensninger og om krav om godkjenning

Begrensninger i REACH innebærer forbud og begrensninger knyttet til stoff, stoffblandinger eller faste produkter, og gjelder for alle aktører i EØS-området. Begrensningene er listet i vedlegg XVII.

Krav om godkjenning i REACH omfatter stoffer som er listet i vedlegg XIV, alene eller i stoffblanding. Stoffene er forbudt å bringe i omsetning for bruk eller bruke uten at en godkjenning er gitt av EU-kommisjonen. Godkjenning kan innvilges for en begrenset periode og etter en omfattende søknadsprosess og vurdering i ECHAs ekspertkomiteer.

Forordning (EU) 2017/999 innfører krav om godkjenning for 12 stoffer

Forordning (EU) 2017/999 endrer REACH vedlegg XIV slik at en rekke nye stoffer blir omfattet av godkjenningsordningen i REACH. Disse stoffene må det dermed søkes godkjenning om lov til å bruke eller omsette:

 • 1-brompropan
 • diisopentylftalat
 • 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C6-8-forgrenede alkylestere, C7-rik
 • 1,2-benzendikarboksylsyre, di-C7-11-forgrenede og lineære alkylestere
 • 1,2-enzendikarboksylsyre, dipentylester, forgrenet og lineær
 • bis(2-metoksyetyl)ftalat
 • dipentylftalat
 • N-pentyl-isopentylftalat
 • antracenolje
 • kulltjærebek (Coal tar pitch (high temperature)
 • 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksilater (oktylfenoletoksylat) [dekker veldefinerte stoffer og UVCB-stoffer, polymerer og homologer]
 • 4-nonylfenoletoksilater, forgrenede og lineære [stoffer med en lineær og/eller forgrenet alkylkjede med 9 karbonatomer kovalent bundet i posisjon 4 til fenol, etoksilert dekker UVCB- og veldefinerte stoffer, polymerer og homologer, som inkluderer enhver av de individuelle isomerene og/eller kombinasjoner av dem]

Oktylfenoletoksylater er i Norge regulert i produktforskriften § 2-5. Denne bestemmelsen blir endret fra utløpsdatoen for 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoletoksilater i REACH vedlegg XIV, det vil si 4. januar 2021.

Forordning (EU) 2017/735 endrer forordningen om forsøksmetoder

Forordning (EU) 2017/735 endrer forordningen om forsøksmetoder som skal brukes i forbindelse med REACH.

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema