Forbudet mot fem fenylkvikksølvforbindelser i REACH-forskriften har nå begynt å gjelde

Forordning (EU) nr. 848/2012 om forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser, som er gjennomført i REACH-forskriften, begynte å gjelde fra 10. oktober i år. Det er nå ikke lenger lov å produsere, bringe i omsetning eller bruke disse forbindelsene som rene stoffer eller i stoffblandinger i EU.

REACH-forskriften

gjennomfører EUs forordning om registrering, vurdering og godkjenning, samt begrensninger for kjemikalier (REACH) og endringer til denne. Se REACH-forskriften. Alle endringer til REACH-forordningen er EØS-relevante og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, slik at Norge er forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Endring av regelverk som er tilknyttet REACH blir også gjennomført i denne forskriften. Alle gjennomførte endringsforordninger er listet nederst i forskriften. For enklere oversikt over endringer se siden status for gjennomføring av REACH-regelverk.

Forbud og begrensninger under REACH
innebærer forbud knyttet til stoff, stoffblandinger eller faste produkter, og gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. Begrensningene er listet i REACH vedlegg XVII. Les mer om begrensninger i REACH og om stoffene på REACH vedlegg XVII.

Forbudet gjelder følgende forbindelser: fenylkvikksølvacetat, fenylkvikksølvpropionat, fenylkvikksølv-2-etylheksanoat, fenylkvikksølvoktanoat og fenylkvikksølvneodekanoat.

De fem fenylkvikksølvforbindelsene er tidligere særlig anvendt som katalysatorer i produksjon av polyuretan til bruk i overflatebeleggingsprodukter, klebemidler, tetningsmasse og elastomeranvendelser.

Forbud i Norge siden 2008

I Norge har vi hatt et generelt forbud mot kvikksølv og kvikksølvforbindelser siden 2008 gjennom produktforskriften § 2-3. De aktuelle fenylkvikksølvforbindelsene har derfor ikke vært lov å bruke i Norge. Frem til 10. oktober har imidlertid stoffene vært tillatt brukt i EU, men med forbudet som nå har fått anvendelse er det forbudt å produsere, bringe i omsetning eller bruke disse forbindelsene i stoff eller i stoffblandinger, hvis konsentrasjonen er lik eller større enn 0,01 vektprosent. Tilsvarende betingelser gjelder for produkter eller deler av produkter som inneholder et eller flere av disse stoffene.

Samtidig som EU-reguleringen har begynt å gjelde, har de aktuelle fenylkvikksølvforbindelsene blitt unntatt fra produktforskriftens bestemmelser om kvikksølv for å unngå dobbeltregulering.

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema