Invitasjon til å bistå med opplysninger til mulig reguleringsforslag for Dechlorane PlusTM

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i mulig forslag om ytterligere regulering av Dechlorane PlusTM. Frist for å sende inn kommentarer er 20. oktober 2017.

gi innspill til ECHA-høringer

Kommende endringer i REACH-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til ECHAs høring for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Dechlorane PlusTM (DP) er sammen med flere andre stoffer foreslått oppført på kandidatlista i REACH. Dette forslaget er nå på offentlig høring. I tillegg vurderes behovet for ytterligere regulering av DP. For å avklare dette behovet anmodes alle som har informasjon om bruk og sosioøkonomiske faktorer, inkludert tilgjengelige alternativer, å sende inn dette til ECHA.

Dette er en mulighet for alle som kan bli berørt av en framtidig regulering eller som har relevant informasjon til å sende innspill i en forberedende fase. Frist for å sende inn kommentarer til ECHA er 20. oktober 2017. En offentlig høring av evt forslag til regulering gjennomføres siden.

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema