Oppdaterte veiledere for klassifisering og merking av stoffer og stoffblandinger (CLP)

ECHA har nylig publisert oppdaterte versjoner av veilederen for bruk av kriteriene i CLP og veilederen for merking og emballering. Oppdateringene gjelder hovedsakelig endringer i 8. ATP til CLP. De viktigste endringene er forbedringer i kriteriene for klassifisering i flere av fareklassene og endringer i ordlyd, rekkefølge og kriterier for bruk av flere av sikkerhetssetningene. 8. ATP har trådt i kraft og er bindende fra 1. februar 2018.

Etter 1.6.2017 skal alle stoffer og stoffblandinger være klassifisert og merket i henhold til CLP. Begge veilederne er derfor revidert i forhold til det.

Detaljer om endringene som er gjort er beskrevet foran i veilederne.

Tema