Planer om strengere regulering av kjemikalier i EU

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om planer om å foreslå fem nye stoffer til kandidatlista i kjemikalieregelverket REACH.

Følg med på et tidlig stadium

Registry of Intentions (RoI) er ECHAs register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende forslag om å fareklassifisere stoffer, føre stoffer opp på kandidatlista under REACH eller forbud under REACH. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Public Activities Coordination Tool (PACT) er ECHAs oversikt over virkemiddelanalyser (Risk Management Option Analysis, RMOA) for stoffer der det vurderes om det er behov for regulering. Oversikten inneholder også stoffer som er til vurdering for hormonforstyrrende egenskaper eller PBT-egenskaper (persistente, bioakkumulerende, giftige).

ECHAs Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planer om å identifisere nye stoffer til kandidatlista i REACH. Det er fem stoffer:

  • phenanthren
  • pyren
  • ethylenediamin
  • hydrogenert terphenyl
  • benzo[a]pyrene

Les mer hos ECHA

Kandidatlista i REACH

inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Hvis stoffene ovenfor føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter som inneholder disse stoffene. Videre kan stoffene bli underlagt krav om godkjenning eller bli forbudt.

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema