EU-høring om biocid som oppfyller eksklusjonskriteriene

ECHA ønsker innspill til vurderingen av om et muse- og rottemiddel skal gis godkjenning.

Muse- og rottemidlet kolekalsiferol er under vurdering for godkjenning. Dette stoffet oppfyller kriterier for eksklusjon, det vil si at det har egenskaper som gjør at det i utgangspunktet ikke skal godkjennes. EU-kommisjonen kan likevel foreslå å godkjenne stoffet hvis det kan vises at minst en av følgende betingelser er oppfylt:

  • det er svært lav risiko tilknyttet bruken av stoffet
  • stoffet er nødvendig for menneskers eller dyrs helse eller for miljøet
  • å nekte godkjenning av stoffet kan gi uforholdsmessig negative konsekvenser for samfunnet

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA etterlyser på vegne av EU-kommisjonen informasjon som kan belyse om noen av betingelsene for å kunne gi godkjenning av dette stoffet er innfridd.

Alle interessenter inviteres til å sende innspill innen 7. april 2018. EU-kommisjonen vil ta hensyn til de innspillene som kommer i sine forslag til beslutninger for stoffet.

Se høringspapirer og kommentarskjema her (ECHA)

Tema