Endring i REACH-forskriften

REACH-forskriften er endret ved at en EU-forordning som innebærer at flere stoffer blir forbudt å selge til privatpersoner er gjennomført i norsk rett.

Om REACH-forskriften og om forbud og begrensninger under REACH

REACH-forskriften
gjennomfører EUs forordning om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) og endringer til denne forordningen. Alle endringer til REACH-forordningen, og endringer av regelverk som er tilknyttet REACH, er EØS-relevante og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, slik at Norge er forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett. Gjennomførte endringsforordninger er listet opp nederst i forskriften, som pdf-filer. For enklere oversikt enn forskriften på Lovdata, se status for gjennomføring av REACH-regelverk.

Forbud og begrensninger
Begrensninger under REACH  innebærer forbud knyttet til stoff, stoffblandinger eller faste produkter, og gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. Begrensningene er listet i REACH vedlegg XVII. Les mer om begrensninger i REACH og om stoffene på REACH vedlegg XVII.

Kjemikaliesøk oppdateres fortløpende med nye reguleringer av stoffer.

Forordning (EU) nr. 2017/1510 er tatt inn i REACH-forskriften 18.12.2017.

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH er endret ved at nye stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske i kategori 1A og 1B er inkludert på listen over stoffer som det er forbudt å selge til privatpersoner, dvs. omfattes av bestemmelsene i REACH annex XVII, post 28-30. For stoffblandinger gjelder forbudet bare dersom konsentrasjonen av stoffet er lik eller høyere enn en bestemt grenseverdi.

Bestemmelsene gjelder for de fleste stoffene med en gang. For noen av stoffene gjelder bestemmelsene fra 1. mars 2018.

Relaterte lenker

Tema