Foreslår harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for fem nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 18. september og 19. oktober 2018.

Høringen gjelder disse stoffene:

  • 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide; [DBNPA] (EC 233-539-7; CAS 10222-01-2)
  • Benzyl salicylate (EC 204-262-9; CAS 118-58-1)
  • Tolclofos-methyl (ISO); O-(2,6-dichloro-p-tolyl) O,O-dimethyl thiophosphate (EC 260-515-3; CAS 57018-04-9)
  • trinickel disulphide nickel subsulfide; [1] heazlewoodite [2] (EC 234-829-6; CAS 12035-72-2/12035-71-1)
  • 7-oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane; 1,2-epoxy-4-epoxyethylcyclohexane; 4-vinylcyclohexene diepoxide (EC 203-437-7; CAS 106-87-6)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblandings farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare basert på sine iboende egenskaper. Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff.

Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.

Relaterte lenker

Tema