Forslag om å utvide kandidatlista i REACH

EU gjennomfører nå en offentlig høring av forslag om å utvide kandidatlista med seks nye stoffer. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 19.10.2018.

Kandidatlista i REACH

inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om godkjenning i REACH, eller bli forbudt. Mer om kandidatlista. Se hele kandidatlista hos ECHA.

ECHA ber om kommentarer på forslaget. Hvis de foreslåtte stoffene identifiseres som stoffer med særlig stor grunn til bekymring blir de ført opp på kandidatlista i REACH.

Forslaget omfatter følgende seks stoffer:

  • 2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane
  • Benzo[k]fluoranthene
  • Fluoranthene
  • Phenanthrene
  • Pyrene
  • Undecafluorohexanoic acid and its ammonium salt

Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema hos ECHA

Endringene i kandidatlista vil også gjelde i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til forslaget er det viktig å gi innspill til ECHA i denne høringen for å kunne ha påvirkningsmulighet

Frist for å sende kommentarer til ECHA er 19.10.2018.

Tjenester og verktøy

Tema