Forslag om forbud mot flere langkjedede perfluorerte syrer i EU - innspill til den sosioøkonomiske vurderingen

Kjemikaliebyrået ECHA etterspør innspill til den sosioøkonomiske vurderingen i forbindelse med forslag om forbud mot langkjedede perfluorerte syrer (PFCAer), deres salter og andre relaterte forbindelser (forløpere) under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til ECHA er 19. november 2018.

Forslag til nye forbud under REACH

I et forslag til nytt forbud skal det dokumenteres at det aktuelle stoffet eller stoffgruppen utgjør en uakseptabel risiko for helse og/eller miljø, det skal beskrives hvilke alternativer som finnes og hvilke kostnader det har for samfunnet å regulere/ikke regulere. ECHA sender forslaget på internasjonal høring i 6 måneder.

Forslaget og høringsinnspilllene vurderes så av ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og for sosioøkonomisk analyse (SEAC). Disse komiteenes vurderinger blir lagt ut på ECHA sitt nettsted. Berørte parter har anledning til å uttale seg innen tidsfristen på 60 dager.

SEAC utarbeider endelig konklusjon/opinion og ECHA sender sin anbefaling om vedtak i saken til EU-kommisjonen, som avgjør om forbudet innføres.

Se trinn-for-trinn beskrivelse hos ECHA

Forslaget gjelder forbud, med visse unntak, mot produksjon, bruk, omsetning og import av langkjedede perfluorerte syrer (C9-C14 PFCA), deres salter og andre relaterte stoffer (forløpere). Både i stoff, stoffblandinger og produkter. Dette er prioriterte miljøgifter hvor målet er at disse skal stanses innen 2020.

Forslaget om forbud var på internasjonal høring i perioden 20. desember 2017 til 20. juni 2018 og har vært behandlet i ECHAs ekspertkomiteer siden februar 2018. ECHA ber nå om innspill til den sosioøkonomiske komiteens utkast til vurdering, høringsfrist er 19. november 2018.

Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema på ECHAs nettside

 

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema