Gjennomgang av REACH, ny forbrukerportal, siste-liten hjelp for registranter og oppdatert CoRAP

Gjennomgangen av REACH viser at regelverket er effektivt og fører til økt beskyttelse for helse og miljø, men det er flere forbedringsområder. EUs nye forbrukerportal for kjemikalier inneholder nyttige tips, aktuelle saker og forbrukervennlig informasjon om regelverket. Registrering 2018: ECHA kan i særskilte tilfeller tilby bistand til virksomheter som ikke får registrert sine stoffer innen fristen 31. mai. Oppdatert liste over stoffer som skal evalueres i 2018-2020 (CoRAP) er nylig publisert.

EU-Kommisjonen har gjennomgått REACH

REACH Review

Det er nedfelt i REACH-forordningen at EU-Kommisjonen skal gjennomgå regelverket hvert femte år, for å finne ut om det virker etter hensikten og om det er behov for forbedringer og endringer. En slik gjennomgang er nå gjort for andre gang, 10 år etter at REACH trådte i kraft i EU.

Hovedkonklusjonen er at REACH-regelverket er effektivt og fører til økt beskyttelse for helse og miljø. Men det er rom for forbedringer og det er identifisert en rekke tiltaksområder som skal implementeres i samarbeid med medlemslandene, ECHA og industrien. Noen sentrale områder er forbedring av kvaliteten på registreringsdossierene, øke brukervennlighet og kvalitet av utvidet sikkerhetsdatablad (eksponeringsscenarier), forenkling av godkjenningsprosessen for SMEer og styrking av arbeidet med tilsyn. Se EU-Kommisjonens pressemelding

EUs nye forbrukerportal om kjemikalier

ECHAs har nylig lansert sin nye forbrukerportal "Chemicals in our life". Portalen skal gjøre forbrukere mer bevisste i valg av produkter. Det gis informasjon om fordeler og ulemper ved bruk av kjemikalier og hvordan EUs kjemikalieregelverk beskytter forbrukere. En del av portalen er viet aktuelle saker i tiden (Trending topics), og omfatter bl.a. informasjon om tatoveringskjemikalier, glyfosat og gummigranulat. Brukerne kan også utforske EUs nye observatorium for nanomaterialer (EUON) og lese om nanomaterialer relatert til helse, arbeidsplass og forbrukerprodukter. En 360 graders interaktiv leilighet illustrerer hvor og hvorfor nanomaterialer benyttes i mange produkter. Portalen er tilgjengelig på 23 EU-språk, så norske forbrukere må foreløpig bruke et av disse språkene.

Oppdatert CoRAP vedtatt

ECHA har nylig vedtatt oppdatert Community rolling action plan (CoRAP) for stoffevaluering for perioden 2018-2020. Med dette starter evalueringen av stoffene listet for 2018. I alt 108 stoffer skal vurderes av nasjonale kjemikaliemyndigheter i EØS i denne treårsperioden. Norge har ansvar for evaluering av to stoffer i 2020. Stoffevaluering skal avklare om et stoff som er registrert i REACH representerer en risiko for helse eller miljø og det kan kreves ytterligere informasjon og nye tester kreves fra registranten. Les mer hos ECHA  Les om stoffevaluering hos Miljødirektoratet

Hjelp til REACH 2018 registranter 

Siste frist for registrering i REACH er 31. mai 2018 og omfatter stoffer, alene eller i blanding, i årlig volum mellom 1 og 100 tonn, som er preregistrert etter reglene. ECHAs "Directors contact group" (DCG) har identifisert noen særskilte situasjoner der registranter som har problemer med å få registrert sine stoffer i tide kan få bistand. Dette kan for eksempel gjelde for importører som har problemer med å identifisere stoffer i en blanding, ved virksomhetsoverdragelse eller ved situasjoner der etterfølgende bruker i siste øyeblikk må overta forpliktelsene til registranten. Les mer hos ECHA Les om registrering i REACH hos Miljødirektoratet

Tema