Høring av forslag til endringer i forordning om klassifisering og merking av kjemikalier - frist 13. august 2018

EU-kommisjonen la denne uka ut en høring av forslag til endringer i forordning 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), som skal harmonisere regelverket med revideringer i FN sitt globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS).

Høringen finnes her, Kommisjonens forslag til forordning finnes her og vedlegg her.

Høringsfristen er allerede 13. august 2018.

Tema