Invitasjon til å bistå med informasjon til forslag om strengere regulering av kjemikalier i EU

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i forslag om å begrense bruken av formaldehyd og forbindelser som frigjør formaldehyd, i stoffblandinger og i faste produkter. Frist for å sende inn kommentarer til ECHA er 11. april 2018.

Gi innspill til ECHA-høringer

Endringer i REACH-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til en kommende endring er det viktig å gi innspill til ECHAs høringer for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

ECHA ber om informasjon i forbindelse med utarbeidelse av forslag om forbud mot formaldehyd og forbindelser som frigjør formaldehyd, i stoffblandinger og i artikler til forbrukere. Dette er en mulighet for alle som kan bli berørt av et framtidig forbud eller som har relevant informasjon til å sende innspill i en forberedende fase. En offentlig høring av forslaget til regulering gjennomføres siden. Siste frist for å sende kommentarer til ECHA er 11. april 2018.

Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema hos ECHA

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema