Invitasjon til å gi innspill til en ny database under rammedirektivet for avfall

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende innspill til en ny database som skal utvikles på kandidatlistestoffer i produkter. Brukere av databasen vil i hovedsak være avfallsoperatører, i tillegg vil informasjon til forbrukere bedres.

Kandidatlista i REACH

Kandidatlista i REACH inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om godkjenning i REACH, eller bli forbudt.

ECHA skal utarbeide en ny database som inneholder informasjon om kandidatlistestoffer i produkter. Databasen skal inneholde informasjon som er lagt inn av bedrifter som produserer, importerer og selger produkter som inneholder slike stoffer. Arbeidet er basert på det reviderte rammedirektivet for avfall som trådte i kraft i juli 2018.

Et første utkast av databasens oppbygning er nå tilgjengelig for konsultasjon, ECHA inviterer til å gi innspill med frist 9. oktober 2018.

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema