Ny strategi for å erstatte de farligste kjemikaliene

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har lansert en strategi som har som mål å fremme erstatning av stoffer som er farlige for mennesker og miljø med mindre farlige stoffer eller teknologier. I strategien blir det lagt vekt på nettverksbygging, kompetansebygging, og å bedre tilgangen på informasjon, finansiering og teknisk støtte innen viktige områder.

Substitusjonsplikt

Produktkontrolloven
I henhold til produktkontrolloven § 3a skal virksomheter som bruker et produkt som inneholder kjemiske stoffer som kan medføre helseskade eller miljøforstyrrelse, vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for slik virkning. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Arbeidsmiljøloven
Substitusjon er også knyttet til arbeidsmiljøloven og regelverk som arbeidsmiljømyndighetene forvalter. Dokumentasjonskrav i forbindelse med substitusjon er hjemlet i internkontrollforskriften. Se arbeidstilsynet.no.

Substitusjonsplikten innebærer at den enkelte virksomhet må vurdere sin kjemikaliebruk og gå over til mindre skadelige alternativer der det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikalier, skal vurdere substitusjon.

REACH og substitusjon
For stoffer som er ført opp på kandidatlista i REACH bør arbeidet med substitusjon startes. Når slike stoffer føres opp på REACH vedlegg XIV, og dermed underlegges krav om godkjenning, skal de substitueres med mindre skadelige stoffer eller alternative teknologier når de er tilgjengelige.

For å sikre et høyt beskyttelsesnivå for mennesker og miljø er det viktig at de farligste stoffene blir byttet ut med mindre farlige, eller at en annen mindre farlig prosess blir tatt i bruk. Erfaring viser at dette substitusjonsarbeidet i praksis er vanskelig. Derfor har EU og ECHA utviklet en strategi for substitusjon i samarbeid med industrien, miljøorganisasjoner og myndighetene.

Strategien har fire hovedaktiviteter:

  1. Kompetansebygging i forsyningskjedene
  2. Finansiering og teknisk bistand til prosjekter innen substitusjon
  3. Bruke ECHAs data om kjemikalier mer effektivt
  4. Utvikle nettverk for koordinering og samarbeid

Strategien er knyttet til EUs prioriteringer for en mer sirkulær økonomi, bærekraftig produksjon, bruk av kjemikalier og et giftfritt miljø. De europeiske kjemikalieregelverkene REACH, CLP og biocidforordningen gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen. Disse regelverkene legger press på industrien for å erstatte de farligste kjemikaliene med mindre skadelige alternativer.

Les mer hos ECHA

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema