Nyheter fra ECHA om siloksan D6, mikroplast, blykromater, anbefalte stoffer til REACH vedlegg XIV og nanomaterialer

ECHA informerer om planlagt restriksjon for siloksan D6, invitasjon til å bistå med opplysninger om mikroplast og blykromater, sju nye stoffer anbefalt underlagt krav om godkjenning og nytt om nanomaterialer.

Siloksan D6 – restriksjon under planlegging

På forespørsel fra EU-kommisjonen er siloksanen dodekametylcykloheksasiloksan (D6) føyd til på listen over planlagte restriksjoner for D4 og D5 som opprinnelig ble publisert 17. april 2017. ECHA forbereder nå en begrensning for D4, D5 og D6 i produkter til personlig pleie, og andre forbruker- / profesjonelle produkter (f.eks. renseprodukter, voks og polermidler, vask og rengjøringsprodukter) i konsentrasjoner> 0,1% . Se mer informasjon hos ECHA på Current Restriction intentions.

Mikroplast – invitasjon til å bistå med opplysninger

Gi innspill til ECHA-høringer

Kommende endringer i REACH-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til ECHAs høring for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Det utarbeides forslag om forbud om å tilsette mikroplast i produkter både til forbrukere og profesjonelle. Frist for innspill til ECHA er 11. mai 2018. Det vil bli holdt et webinar 12. mars for interesserte aktører. Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema hos ECHA
Les nyheten hos ECHA

Blykromater – invitasjon til å bistå med opplysninger

Det utarbeides forslag om forbud mot bruk av blykromat, blysulfokromat gult og blykromatmolybdatsulfat på lekeplasser, i plast og i keramikk. Frist for innspill til ECHA er 9. april 2018. Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema hos ECHA

Syv nye stoffer anbefalt underlagt krav

Listing av stoffer på REACH vedlegg XIV

Prioriterte stoffer for listing i REACH vedlegg XIV, som dermed underlegges krav om godkjenning, er stoffer fra kandidatlista (Substances of Very High Concern), som er i omfattende og utbredt bruk, og som produseres i store mengder. Omtrent en gang i året legges forslag til nye stoffer til REACH vedlegg XIV på internasjonal høring med 90 dagers kommentarfrist. ECHA sender sin anbefaling om hvilke stoffer som foreslås inkludert til EU-kommisjonen, som i samråd med medlemsstatene avgjør hvilke stoffer som skal inkluderes og hvilke overgangstider/unntaksområder som skal fastsettes.

om godkjenning

Forslaget har vært på offentlig høring i perioden mars-juni 2017. ECHA sin medlemsstatkomite har vurdert kommentarene og anbefalte i desember 2017 at stoffene bør inkluderes i vedlegg XIV. Forslaget omfatter følgende stoffer:

  • karanal group (duftstoff i såpe og vaskemidler)
  • 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (løsemiddel ved overflatebehandling, i rengjøringsmidler og i "functional fluids")
  • 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (mykner i PVC og lim) 
  • fire phenolic benzotriazoles (UV-filtre i plast, lim og tetningsmidler)

Les nyheten hos ECHA.

Nanomaterialer - EUON vil ha forslag til temaer

EUs nanoobservatorium (EUON) vil gjennomføre 2-3 studier årlig for å løse relevante kunnskapshull knyttet til nanomaterialer på EU-markedet. EUON oppfordrer til å sende inn forslag til temaer som det kan være nyttig å få belyst og som dekker et eller flere av områdene helse- og sikkerhetsaspekter, spesifikke temaer knyttet til bruk og markeder for nanomaterialer. Les nyheten på EUONs nettsted

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema