Nytt om nanomaterialer, Norge planlegger PFHxS-regulering, bidra med opplysninger om siloksaner, forbud metanol og NMP vedtatt

REACH tilpasses nanoformer av stoffer. Norge planlegger å foreslå forbud mot perfluorohexane-1-sulphonic syre, dets salter og relaterte stoffer (PFHxS). ECHA ønsker opplysninger om siloksaner til bruk i reguleringsforslag. Forbud mot metanol og 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) er vedtatt i EU. Stoffene benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (TMA) og dicyclohexyl phthalate (DCHP) er identifisert som SVHCer.

Registrering 2018 - 27 dager igjen

Det er i dag 27 dager igjen til den siste registreringsfristen i REACH. Se mer informasjon hos ECHALes mer om registrering i REACH

reach 2018 banner


REACH tilpasses nanoformer av stoffer

REACH-komiteen har stemt for å endre vedleggene til REACH slik at de tar høyde for nanoformer av stoffer (nanomaterialer). Endringene vil blant annet innebære at definisjonen av en nanoform tas inn i REACH, det blir krav om karakterisering av nanoformer og tilpassing av testkravene ved registrering. Tilpasningene skal tette kunnskapshull om hvilke stoffer som blir markedsført i nanoform, i hvilke mengder de selges, hva som er risikoen og hvordan de kan brukes på en trygg måte. Avstemningen i REACH-komiteen kommer etter mange år med tekniske diskusjoner mellom kommisjonen, interesseorganisasjoner og medlemsland. Utkastet til regulering skal på tre måneders behandling i EUs Råd og Parlament før Kommisjonen vedtar endringen formelt. Les mer hos ECHA. Les mer om nanomaterialer.

Nytt om begrensninger og forbud i REACH

Planer om strengere regulering av PFHxS
Norge planlegger å foreslå forbud mot bruk av perfluorohexane-1-sulphonic syre, dets salter og relaterte stoffer (PFHxS). Forslaget går ut på å forby framstilling, bruk og omsetning av PFHxS, dets salter og relaterte stoffer som stoffer, del av andre stoffer, stoffblandinger og faste produkter og deles av slike. Antatt innlevering av forslaget er 12. april 2019. Les mer hos ECHA

Forbud og begrensninger under REACH

innebærer forbud og andre reguleringer knyttet til stoff, stoffblandinger eller faste produkter, og gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. Begrensningene er listet i REACH vedlegg XVII. Les mer om begrensninger i REACH og om stoffene på REACH vedlegg XVII

Registry of Intentions (RoI) er ECHAs register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer. 

Public Activities Coordination Tool (PACT) er ECHAs oversikt over virkemiddelanalyser (Risk Management Option Analysis, RMOA) for stoffer der det vurderes om det er behov for regulering. 

Invitasjon til å bidra med opplysninger om siloksaner
ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger for å vurdere risiko og eventuelt begrense bruken av siloksanene D4, D5 og D6 i produkter både til privat og til profesjonell bruk. Formålet med denne konsultasjonen er blant annet å samle informasjon om bruken av D6 og utslipp av stoffet til miljøet. Dette er også en mulig til å bidra med tilleggsopplysninger om D4 og D5, særlig informasjon om bruk av D5 ved rengjøring og restaurering av antikviteter. Frist for å gi opplysninger er 18. juni. En offentlig høring av forslaget til regulering gjennomføres siden. Mer informasjon og kommentarskjema hos ECHA

Nye forbud under REACH vedtatt – NMP og metanol

  • Forordningen (EU) nr. 2018/588 utvider forbudene i REACH vedlegg XVII til å gjelde 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP). Det innføres en ny post 71 som innebærer at ved bruk av ren NMP, og kjemikalier med minst 0,3 % NMP etter 9. mai 2020, må virksomhetene sette i verk nødvendige tiltak slik at eksponeringen for arbeidstakerne blir holdt på et helsemessig trygt nivå. Stoffet er klassifisert som reproduksjonstoksisk 1B og er derfor forbudt å omsette til privatpersoner.
  • Forordningen (EU) 2018/589 og korrigendum utvider forbudene i REACH vedlegg XVII til å gjelde metanol. Det innføres en ny post 69 som innebærer at det etter 9. mai 2019 blir forbudt å omsette til privatpersoner vindusspylervæske og frostvæske som inneholder 0,6 % metanol eller mer.

Begge forordningene har vært på høring i Norge våren 2018 og vil bli gjennomført i norsk rett så snart forordningene er tatt inn i EØS avtalen.

TMA og DCHP identifisert som SVHCer

SVHC-stoffer

omfatter stoffer som er:
- Svært helseskadelige: kreftfremkallende, kjønnscellemutagene, reproduksjonstoksiske (CMR stoffer, kategori 1A og 1B) og/eller
- Svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB) og/eller
- Helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende stoffer)

Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride, TMA) oppfyller kriteriene for SVHC på grunn av at stoffet er sensibiliserende ved innånding. Dicyclohexyl phthalate (DCHP) oppfyller kriteriene for SVHC på grunn av klassifiseringen som reproduksjonstoksisk i kategori 1B og fordi det har hormonforstyrrende egenskaper som sannsynligvis kan gi alvorlige helseeffekter i mennesker. EU-kommisjonen har bedt ECHA om å føre disse stoffene på kandidatlista i REACH. Vedtak TMA Vedtak DCHP

 

Tjenester og verktøy

Tema