Planer om strengere regulering av kjemikalier i EU

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om planer om å utarbeide forslag til begrensninger for seks nye stoffer/stoffgrupper under kjemikalieregelverket REACH, blant annet for mikroplast og oxo-nedbrytbar plast.

Følg med på et tidlig stadium

Registry of Intentions (RoI)
er ECHAs register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende forslag om å fareklassifisere stoffer, føre stoffer opp på kandidatlista under REACH eller forbud under REACH. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Public Activities Coordination Tool (PACT)
er ECHAs oversikt over virkemiddelanalyser (Risk Management Option Analysis, RMOA) for stoffer der det vurderes om det er behov for regulering. Oversikten inneholder også stoffer som er til vurdering for hormonforstyrrende egenskaper eller PBT-egenskaper (persistente, bioakkumulerende, giftige). PACT oppdateres jevnlig, ofte en gang i måneden.

ECHAs Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om planlagte forslag om å begrense seks nye stoffer/stoffgrupper under kjemikalieregelverket REACH. De seks stoffene/stoffgruppene er:

  • Mikroplast - forbud mot tilsetning av mikroplastpartikler i produkter til forbrukere og til profesjonelle

  • Oxo-nedbrytbar plast - forbud mot omsetning og bruk oxy-degredative plast i ulike produkter til forbrukere og til profesjonelle

  • Kalsium cyanamid - vurdering av hvorvidt stoffet medfører en uakseptabel risiko for miljøet når det brukes som kunstgjødsel

  • Formaldehyd og forbindelser som avgir formaldehyd - forbud mot bruk i stoffblandinger og produkter til forbrukere

  • Stoffer som kan klassifiseres som sensibiliserende ved hudkontakt og som irriterende for huden forbud mot bruk i tekstiler og lærprodukter som kan komme i direkte og langvarig kontakt med huden

  • N,N-dimetylformamid - risikoreduksjonstiltak for arbeidstakere

Les mer om forslagene hos ECHA

Se ECHAs nyhetsmelding om de planlagte forslagene til forbud mot mikroplast og oxy- degradative plast

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema