Restriksjonsforslag for kalsiumcyanamid og blyhagl og forslag til endring av produktforskriften

Kjemikaliebyrået ECHA ber om opplysninger til bruk i et REACH-reguleringsforslag for kalsiumcyanamid og muligheten til å gi innspill til den sosioøkonomiske analysen for forslaget om forbud mot blyhagl i våtmarksområder. Miljødirektoratet foreslår endringer i produktforskriftens krav om bly for å harmonisere med EUs regelverk.

Gi innspill til ECHA-høringer

Kommende endringer i REACH-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til ECHAs høring for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Restriksjonsforslag for kalsium cyanamid

Kjemikaliebyrået ECHA ber om informasjon i forbindelse med utarbeidelse av forslag om forbud mot kalsium cyanamid som kunstgjødsel, spesielt informasjon knyttet til miljø. Dette er en mulighet for alle som kan bli berørt av et framtidig forbud eller som har relevant informasjon til å sende innspill i en forberedende fase.
En offentlig høring av forslaget til regulering gjennomføres siden.
Frist for innspill til ECHA er 17. mai 2018.
Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema hos ECHA

Sosioøkonomisk analyse av restriksjonsforslag for blyhagl

ECHA etterspør innspill til den sosioøkonomiske vurderingen i forbindelse med forslag om å forby bruk av bly og blyforbindelser i hagl til jakt i våtmarksområder. Se forslaget som var på høring i oktober 2017.
Frist for innspill til ECHA er 21. mai 2018.
Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema hos ECHA

Forslag til endring av produktforskriften for krav til bly i batterier og kjøretøy

Miljødirektoratet foreslår endringer i produktforskriftens krav om bly i visse batterier i og til kjøretøy for å gjennomføre tilsvarende endringer i regelverk i EU. Forslaget innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav. Frist for å kommentere forslaget er 18. mai 2018.
Høringsforslag med kommentarskjema

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema