Restriksjonsforslag for oxo-nedbrytbar plast, endring i REACH-forskriften, nytt faktaark, 2018-registreringsfristen

Kjemikaliebyrået ECHA ber om opplysninger til bruk i et restriksjonsforslag for oxo-nedbrytbar plast, forbud mot siloksanene D4 og D5 er gjennomført i REACH-forskriften, det haster for virksomheter som skal registrere i REACH innen den siste registreringsfristen, nytt faktaark for brukere av kjemikalier med oversikt over veiledninger og verktøy. 

Opplysninger knyttet til oxo-nedbrytbar plast

Gi innspill til ECHA-høringer

Kommende endringer i REACH-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til ECHAs høring for å kunne ha påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

ECHA ber om informasjon i forbindelse med utarbeidelse av forslag om forbud mot oxo-nedbrytbar plast. Dette er en mulighet for alle som kan bli berørt av et framtidig forbud eller som har relevant informasjon til å sende innspill i en forberedende fase. Frist er 11. mai 2018. En offentlig høring av forslaget til regulering gjennomføres siden. 
Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema hos ECHA

Forbudet mot siloksanene D4 og D5 i REACH-forskriften er trådt i kraft

Forbud og begrensninger under REACH

innebærer forbud knyttet til stoff, stoffblandinger eller faste produkter, og gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. Begrensningene er listet i REACH vedlegg XVII. Les mer om begrensninger i REACH og om stoffene på REACH vedlegg XVII.

Forordning (EU) nr. 2018/35 om forbud mot siloksanene D4 (oktametylsyklotetrasikloksan) og D5 (dekametylpentasiloksan) ble gjennomført i Norge 23. mars i år ved en endring av REACH-forskriften. Fra 31. januar 2020 vil det ikke lenger være tillatt å bringe i omsetning kosmetiske produkter som vaskes av med vann dersom de inneholder 0,1 % eller mer av D4 og/eller D5. Denne reguleringen kommer til å gjelde i Norge som i EU. Se høringsdokumenter.   

REACH registrering 2018 - fristen nærmer seg 

Registrering i REACH

Den siste registreringsfristen i REACH er 31. mai 2018 og omfatter preregistrerte stoffer som lages eller importeres fra land utenfor EØS-området i årlige volumer mellom 1 og 100 tonn. Etter denne datoen skal alle registreringspliktige stoffer på markedet i årlige mengder på 1 tonn eller mer være registrert i REACH. Les mer om registrering i REACH.

Det begynner å haste for virksomheter som skal registrere innen den siste registreringsfristen i REACH, 31. mai 2018. Se ECHAs dedikerte nettsider om 2018-fristen, som i tillegg til detaljert informasjon og veiledning om hvordan man går frem ved registrering, omfatter en rekke nyttige tips og lenke til opptak av ECHAs webinarer.

Nytt faktaark om REACH for brukere av kjemikalier

God kvalitet på informasjonen er viktig for alle aktører i forsyningskjeden - fra virksomheter som produserer og importerer kjemikalier som trenger å vurdere sikkerheten ved kjemikalier, til brukere som ønsker å sikre trygg håndtering. ECHA har publisert et faktaark som gir en oversikt over veiledning og verktøy for brukere av kjemikalier. Faktaarket er tilgjengelig på 23 EU-språk. Guidance and tools for downstream users.

Tjenester og verktøy

Tema