Syv nye stoffer på EUs kandidatliste og en oppdatert inngang

Kandidatlista i REACH er nylig oppdatert med stoffene chrysene, benz[a]anthracene, cadmium nitrate, cadmium hydroxide, cadmium carbonate, "Dechlorane Plus"TM, og "reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linea". I tillegg har begrunnelsen for listing av bisfenol A blitt oppdatert og omfatter nå også hormonforstyrrende effekter for miljø.

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 181 stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø (SVHC, se faktaboks). Disse stoffene ble oppført på kandidatlista den 15. januar: 

1. chrysene
2. benz[a]anthracene
3. cadmium nitrate
4. cadmium hydroxide
5. cadmium carbonate
6.1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”TM)
7. "reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear]"

SVHC-stoffer

omfatter stoffer som er:
- Svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B) og/eller
- Svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB) og/eller
- Helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende stoffer)

Oppdatert begrunnelse for listing av bisfenol A

Bisfenol A (BPA) var fra før oppført på kandidatlista basert på sine reproduksjonstoksiske egenskaper og hormonforstyrrende effekt i mennesker. Det er nå vedtatt at dette stoffet også oppfyller kriteriene for hormonforstyrrende effekt i miljø, dermed er begrunnelsen for listing på kandidatlista oppdatert.

Informasjonsplikt og kandidater til videre regulering

Bedrifter som bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i produkter – er forpliktet til å informere forbrukere, arbeidstakere og myndigheter om at stoffene blir brukt. Etter å ha blitt ført opp på kandidatlista, kan stoffene bli underlagt krav om godkjenning i REACH. Da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått godkjenning av EU-kommisjonen. Stoffene kan også bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud i REACH.

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema