Forslag om endret oppføring for fire stoffer som er underlagt krav om godkjenning under REACH

Kjemikaliebyrået ECHA foreslår endret oppføring for fire ftalater som er underlagt krav om godkjenning i REACH vedlegg XIV. Forslaget er nå på offentlig høring med kommentarfrist 12. mars 2019.

Fra kandidatlista til vedlegg XIV
Prioriterte stoffer for listing i REACH vedlegg XIV, som dermed underlegges krav om godkjenning, er stoffer fra kandidatlista (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern), som er svært skadelige, er i omfattende og utbredt bruk, og som produseres i store mengder. Omtrent en gang i året legges forslag til nye stoffer til REACH vedlegg XIV på internasjonal høring med 90 dagers kommentarfrist.
Les mer om kandidatlista og krav om godkjenning i REACH

Gi innspill til ECHA-høringer
Kommende endringer i REACH-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til ECHAs høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Oppføring for de fire ftalatene (BBP, DEHP, DBP og DIBP) oppdateres som følge av at disse er identifisert som hormonforstyrrende. Fra før var disse stoffene oppført på lista på bakgrunn av sine reproduksjonstoksiske egenskaper. Konsekvensen av dette vil være at bruksområder som tidligere var unntatt nå blir underlagt krav om godkjenning.

Hvis EU-kommisjonen vedtar ECHAs forslag og det ikke er mulig å finne alternative stoffer eller bruke alternativ teknologi (substitusjon), må virksomheter søke ECHA om godkjenning for fortsatt å kunne bruke stoffene etter gitte tidsfrister.

Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til dette forslaget er det viktig å gi innspill til ECHA i denne høringen for å kunne ha en reell påvirkningsmulighet.

Gå direkte til ECHAs høring

Forslaget omfatter følgende stoffer:

 

Stoff

Cas nummer

Bruksområder (eksempler)

1

Benzyl butyl phthalate (BBP)

85-68-7

Stoffet brukes som mykner i plastprodukter

2

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

117-81-7

Stoffet brukes som mykner i plastprodukter, særlig i PVC

3

Dibutyl phthalate (DBP)

84-74-2

Stoffet brukes i herder og i fyllstoff til bygg og anlegg.

4

Diisobutyl phthalate (DIBP)

84-69-5

Stoffet brukes som herder i fugemidler og som mykner i plastprodukter

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema