Forslag om forbud mot stoffer i tatoveringsblekk i EU - innspill til den sosioøkonomiske vurderingen

Kjemikaliebyrået ECHA etterspør innspill til den sosioøkonomiske vurderingen, i forbindelse med forslag om forbud mot stoffer i tatoveringsblekk og permanent sminke under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til ECHA er 11. februar 2019.

Gi innspill til ECHA-høringer
Kommende endringer i REACH-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til ECHAs høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Forbud og begrensninger under REACH
innebærer forbud knyttet til stoff, stoffblandinger eller faste produkter, og gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. Begrensningene er listet i REACH vedlegg XVII. Les mer om begrensninger i REACH og om stoffene på REACH vedlegg XVII.

Forslaget gjelder forbud og begrensning på bruk av cirka 4000 ulike kjemiske stoffer i tatoveringsblekk og permanent sminke. Forslaget inneholder blant annet stoffer som allerede er forbudt i kosmetiske produkter og stoffer med EU-klassifisering som for eksempel kreftfremkallende eller allergifremkallende. Den sosioøkonomiske vurderingen har fokusert på den tekniske gjennomførbarheten til konsentrasjonsgrensene for stoffene restriksjonen vil gjelde for og hvorvidt det er grunnlag for å unnta to pigmenter (Pigment blue 15:3 og Pigment Green 7) fra forbudet.

Forslaget om forbud var på internasjonal høring i perioden 20. desember 2017 til 20. juni 2018 og har vært behandlet i ECHAs ekspertkomiteer siden mars 2018. ECHA ber nå om innspill til den sosioøkonomiske komiteens utkast til vurdering, høringsfrist er 11. februar 2019.

Norge har vært med på å utarbeide restriksjonsforslaget sammen med ECHA, Danmark, Italia og Tyskland.

Bakgrunnsdokumentasjon og kommentarskjema hos ECHA

 

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema