Forslag om regulering av fem koboltsalter og N,N-dimetylformamid

EU gjennomfører nå to internasjonale høringer av forslag om regulering av fem koboltsalter og N,N-dimetylformamid under kjemikalieregelverket REACH. Høringsfrist til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA er 19. juni 2019, men det oppfordres til å sende kommentarer innen 1. mars 2019.

Gi innspill til ECHA-høringer
Kommende endringer i REACH-forordningen skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til ECHAs høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet. Påvirkningsmuligheten er begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.

Forbud og begrensninger under REACH
er knyttet til stoff, stoffblandinger eller faste produkter, og gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. Begrensningene (restrictions) er listet i REACH vedlegg XVII. Les mer om begrensninger i REACH og om stoffene på REACH vedlegg XVII.

Koboltsalter
Restriksjonsforslaget gjelder produksjon, omsetning og bruk av fem koboltsalter, alene eller i stoffblandinger i en konsentrasjon på eller over 0,01 prosent. Forslaget gjelder både til industriell og profesjonell bruk. Bruk som additiv i fôr er unntatt fra forslaget.

N,N-dimetylformamid
Forslaget omfatter virksomheter som produserer, importerer eller bruker dette stoffet i en konsentrasjon på eller over 0,3 prosent. Disse virksomhetene skal inkludere yrkesrelaterte harmoniserte Derived No Effect Level (DNEL)-verdier for stoffet, basert på eksponering via inhalasjon og hudeksponering, i virksomhetens kjemiske sikkerhetsvurdering og sikkerhetsdatablad.

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA ber om kommentarer på restriksjonsforslagene. Høringsfrist er 19. juni 2019. Det oppfordres imidlertid til å sende innspill før 1. mars, 2019, i forkant av første diskusjon av restriksjonsforslagene i ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC).

Gå direkte til ECHAs høringsside for koboltsaltene
Gå direkte til ECHAs høringsside for N,N-dimetylformamid

Forslagene omfatter følgende stoffer:

Stoff

Cas-nummer

cobalt sulphate
cobalt dinitrate
cobalt dichloride
cobalt carbonate
cobalt di(acetate)

10124-43-3
7646-79-9
10141-05-6
513-79-1
71-48-7

N,N-dimethylformamide

68-12-2

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema