Nye stoffer på kandidatlista

Kandidatlista under REACH-regelverket er nylig oppdatert med seks stoffer, inkludert flere PAHer.

SVHC - Substances of Very High Concern

Omfatter stoffer som er:
- Svært helseskadelige: kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonsskadelige (CMR stoffer, kategori 1A og 1B) og/eller
- Svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB) og/eller
- Helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende stoffer)
Les mer om kandidatlista. Hele kandidatlista hos ECHA.

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 197 stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø (SVHC, se faktaboks). Stoffene i tabellen nedenfor ble oppført på lista den 15.01.2019.

I tillegg til disse seks stoffene var det perfluorerte stoffet, PFHxA, også foreslått inn på kandidatlista denne gangen, men forslaget ble trukket tilbake etter diskusjoner i Medlemsstatskomiteen.

Se mer informasjon hos ECHA

Stoff

CAS nummer

2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane

6807-17-6

Benzo[k]fluoranthene

207-08-9

Fluoranthene

206-44-0

Phenanthrene

85-01-8

Pyrene

129-00-0

1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one 

15087-24-8


Bruker din virksomhet stoffer på kandidatlista?
Bedrifter som bruker noen av stoffene på kandidatlista – enten alene, i stoffblandinger eller i produkter – er forpliktet til å informere forbrukere, arbeidstakere og myndigheter om at stoffene blir brukt. Etter å ha blitt ført opp på kandidatlista, kan stoffene bli underlagt krav om godkjenning i REACH. Da vil stoffene bli forbudt å bruke og omsette, med mindre man har fått godkjenning av EU-kommisjonen. Stoffene kan også bli ilagt restriksjoner i form av totale eller delvis forbud i REACH.

Tjenester og verktøy

Tema