Regulering og tilsyn av POP-er

POP-er er forkortelse for «persistent organic pollutants» eller persistente organiske miljøgifter. Det er stoffer med alvorlige helse– og miljøeffekter. POP-er er regulert i flere miljøkonvensjoner og er regulert i produktforskriftens kapittel 4 og 2. 

POP-er har en rekke bruksområder og omfatter industrikjemikalier, plantevernmidler og stoffer som dannes utilsiktet ved kjemisk produksjon, forbrenning, avfallshåndtering og oppvarming. 

Regulering internasjonalt

POP-er reguleres av tre multilaterale avtaler: 

Gjennom disse avtalene er produksjon og bruk av POP-er forbudt eller strengt regulert og det stilles krav om miljømessig forsvarlig håndtering av POP-holdig avfall.

Regulering nasjonalt

Norge gjennomfører sine forpliktelser i Stockholm-, Basel- og Langtransportkonvensjonen via forordningen om persistente organiske forurensninger (POP-forordningen) (EF) nr. 850/2004. POP-forordningen er i norsk rett er gjennomført i kapittel 4 i produktforskriften. For noen stoffer har Norge særnorsk regulering i produktforskriften kapittel 2.

Tilsyn

Det gjennomføres tilsyn med importører og produsenter av kjemikalier og produkter for å kontrollere at regelverket følges og for å informere virksomhetene om hvilke regler som gjelder. For importører er det utarbeidet egne veiledere, se under relevante lenker.

Tema