Isolerglassruter kan inneholde miljøgiften PCB. Foto: Anne Sofie Gjestrum / Miljødirektoratet

PCB

Polyklorerte bifenyler (PCB) er meget helse- og miljøskadelige. Barn og unges biologi gjør at de er mer følsomme for PCB-forurensing enn voksne. Miljøvernmyndighetene har laget en handlingsplan for å redusere nye tilførsler av PCB. Det er viktig at PCB-holdig avfall håndteres riktig og sikkert, ved for eksempel rehabilitering eller rivning av bygg.