Årlig rapportering

For at produktregisteret skal være en pålitelig kilde til informasjon og for å kunne lage statistikk, er det av avgjørende betydning at opplysningene i registeret er oppdaterte inkludert at det årlig sendes inn mengdeopplysninger. Virksomhetene er pliktig til å sende inn faktisk mengde produsert, importert og eksportert per år for sine deklareringspliktige kjemikalier.

Rapportering av årsmengder meldes inn elektronisk via tjenesten «Kjemikaliedeklarering til produktregisteret» i Altinn.

Husk også å sende oss oppdatert informasjon om kontaktperson, fakturaadresse og fakturareferanse slik at faktureringen går mest mulig automatisk. Dette gjør du i Kjemikaliedeklarering til produktregisteret, fane Forsiden og underfane Din kontaktinformasjon.

Ved manglende overholdelse av plikten kan myndighetene ilegge tvangsmulkt jf. produktkontrolloven § 13.