Deklareringsplikt

Produksjon eller import av fareklassifiserte kjemikalier, biocider, mikrobiologiske produkter og utgangsstoffer for eksplosiver medfører deklarasjonsplikt og/eller meldeplikt til produktregisteret.

Fareklassifiserte kjemikalier

Virksomheter eller private som produserer og/eller importerer for yrkesmessig eller privat bruk 100 kg eller mer per år, av et kjemikalie som er fareklassifisert i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften, skal deklarere kjemikaliet til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret. Dersom det byttes handelsnavn på kjemikaliet eller etikettansvarlig virksomhet endres, ansees dette som produksjon. Deklareringspliktige kjemikalier skal være deklarert senest når omsetning eller yrkesmessig bruk begynner i Norge.

Mikrobiologisk produkter og utgangsstoffer for eksplosiver og biocider

I tillegg til deklareringsplikt for kjemikalier som er fareklassifisert, er det også deklareringsplikt for mikrobiologisk produkter og utgangsstoffer for eksplosiver og det er meldeplikt for biocid produkter. Mikrobiologisk produkter skal deklareres uavhengig av mengde og fareklassifisering. Alle produkter som er omfattet av biocidforskriften skal meldes inn til produktregisteret uavhengig av mengde og fareklassifisering. Utgangsstoffer for eksplosiver skal deklareres uavhengig av mengde og senest når virksomheten begynner å produsere, omsette eller ta dem i bruk i Norge.

Forskriftene

Deklareringspliktene finnes i følgende forskrifter: