Forenklet deklarering

For tilnærmet like kjemikalier innen samme serie og med samme merking, kan det i noen tilfeller sendes inn opplysninger om flere kjemikalier sammen, såkalt forenklet deklarering.

Dette gjelder fortrinnsvis for malinger og lakker, men kan også gjelde andre produkttyper. Følgende retningslinjer ligger til grunn for vurdering av om en forenklet deklarering kan godtas:

  • Antall kjemikalier innen hver enkelt produktserie må være minst 5.
  • Kjemikaliene må ha samme helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfaremerking og skal ha entydig felles hovednavn som fremgår av fareetiketten.
  • Kjemikaliene må tilhøre samme produkttype.
  • Alle de ulike komponentene som inngår i serien skal oppgis, og gis med de mengdene som faktisk kan foreligge. Det vil si fra minimummengde til maksimummengde for de enkelte komponentene. Differansen mellom minimumvektprosent og maksimumvektprosent skal helst være under 10 prosent. Serien kan vurderes delt i mindre serier for å oppfylle dette. Nedre grense kan ikke settes til null prosent hvis dette påvirker kjemikaliets klassifisering.

Dersom det oppstår behov for å vite nøyaktig sammensetning, er deklareringsansvarlig virksomhet pliktig til å gi ut nøyaktig deklarasjon for hvert enkelt kjemikalie. Ved endringer i sammensetningen som medfører at ett eller flere av kjemikaliene som omfattes av den forenklede deklarasjonen ikke lenger oppfyller kravene til forenklet deklarasjon, må det sendes inn separate deklarasjoner for disse. Endring i antall kjemikalier deklarert ved en deklarasjon skal meldes til Miljødirektoratet.