Gebyrer

Dataene i produktregisteret brukes som grunnlag for myndighetenes gebyr for kontroll med farlige kjemikalier. Dette er altså et kontrollgebyr og ikke et registreringsgebyr. For mer informasjon, se §§ 10-13 i deklareringsforskriften.

For gebyrer knyttet til biocider henvises det til § 4 i biocidforskriften og til § 10 i deklareringsforskriften.

Kjemikalier som tilfredsstiller krav om forenklet deklarering får kun ett gebyr. Dette gjelder også hvis kjemikaliene deklareres hver for seg, men da må Miljødirektoratet få beskjed om at det er samme kjemikalie og at gebyrfritak ønskes