Hvilke kjemikalier skal det sendes inn opplysninger om?

Kjemikalier generelt

Det skal sendes inn opplysninger om alle kjemiske produkter (stoffer og stoffblandinger) som er klassifisert med hensyn til helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfare i henhold til CLP forordningen artikkel 3, jfr. CLP-forskriften dersom det importeres eller produseres 100 kg eller mer per år.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at deklareringsplikten gjelder for følgende kjemikalier når de oppfyller kriteriene ovenfor:

  • produksjon/omsetning av kjemikalier til bruk i fremstilling av kjemikalier nevnt i deklareringsforskriften § 3 2. ledd (for eksempel kjemikalier til produksjon av legemidler, næringsmidler og fôrvarer)
  • våtservietter til teknisk bruk, deklareringen gjelder de tilsatte kjemikaliene
  • sveisepulver
  • base og herder i flerkomponent kjemikalier (deklareres som to eller flere enkeltstående kjemikalier)
  • kjemikalier som etter reprosessering/anrikning ansees som et produkt og ikke et avfall, for eksempel regenerert vasketynner
  • kjemikalier som utelukkende produseres for eksport

Informasjon om stoffer på nanoform

Fysikalske data som kan ha betydning for å vurdere om kjemikaliene har farlige egenskaper skal oppgis for deklareringspliktige kjemikalier. Dette inkluderer informasjon om de kjemiske produktene inneholder stoffer på nanoform.

Det er kun informasjon som er kjent for virksomheten vi ber om og da spesielt dersom nanoformen har en funksjon i det kjemiske produktet.

Definisjon av nanomaterialer følger EUs rekommandasjon 2011/696/EU.

Endringer som krever melding til Miljødirektoratet

Når et kjemikalie endres slik at det får betydning for brann-, eksplosjon-, helse- eller miljøklassifisering, skal den ansvarlige sende nye opplysninger uoppfordret og uten ugrunnet opphold.

Mikrobiologiske produkter

Mikrobiologiske produkter skal deklareres uansett mengde.

Enhver som produserer, importerer eller bringer mikrobiologiske produkter i omsetning i Norge, plikter å deklarere opplysninger som er nødvendige for å vurdere kjemikaliets risiko for helseskade eller uheldige miljøeffekter, herunder beskrivelse av kjemikalie og kjemikaliets sammensetning og bruksområde.

For videre veiledning henvises det til forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter. Retningslinjer for deklarering finnes i § 4.

Biocidprodukter

Biocidprodukter skal alltid registreres i produktregisteret uavhengig av mengde.

Opplysningsplikt for andre kjemikalier

I medhold av produktkontrolloven/arbeidsmiljøloven kan myndighetene ved behov pålegge innsendelse av opplysninger om kjemikalier som faller utenfor pliktig deklarering.

Utgangsstoffer for eksplosiver

Noen utgangsstoffer for eksplosiver skal deklareres til produktregisteret. Deklareringsplikten er uavhengig av mengde og trer i kraft senest når virksomheten begynner å produsere, omsette eller ta dem i bruk i Norge.

For videre veiledning viser vi til forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver §§ 2 og 8.

Prøveproduksjon

Miljødirektoratet kan gi tillatelse til enklere oppdatering av deklarasjonsopplysninger ved prøveproduksjon. Første variant som går til utprøving ved at utvalgte kunder kjøper kjemikaliet, deklareres på vanlig måte. Endringer som ikke er av vesentlig betydning for helse-, miljø- eller sikkerhet, behøver ikke å meldes underveis i utprøvingen. Når kjemikaliet er ferdig utprøvd og klart for vanlig salg skal endelig deklarasjon sendes inn/bekreftes.

Ved prøveproduksjon av mengder over 1 tonn, eller prøveproduksjonsperioder over 6 måneder, må det søkes om dispensasjon dersom ordinær deklarering ikke skal følges.