Innmelding av biocider til produktregisteret

Forskrift om biocider (biocidforskriften) trådte i kraft 11.4.2014. Gjennom forskriften gjøres EUs regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter (Forordning EU 528/2012) gjeldende i Norge.

Innmelding av biocider til produktregisteret er en separat plikt (§3) som må gjøres i tillegg til søknad om godkjenning og andre plikter i biocidforskriften.

Alle produkter som er omfattet av biocidforskriften skal meldes inn til produktregisteret uavhengig av omsatt mengde og klassifisering. Det betyr at biocidprodukter som ikke er klassifisert og produkter som omsettes under 100 kg også skal meldes.

Deklarasjonsplikten for farlige kjemikalier gjelder også for biocidproduktene. Det vil si at biocidprodukter som er deklarasjonspliktige også skal deklareres på vanlig måte.

Elektronisk kjemikaliedeklarering til produktregisteret via Altinn skal også brukes for biocider. Papirskjemaer skal kun brukes av de som av ulike grunner ikke har tilgang til den elektroniske løsningen.