Innmelding av biocider til produktregisteret

Forskrift om biocider (biocidforskriften) av 18.4.2017 gjør EUs regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter (forordning (EU) nr. 528/2012) gjeldende i Norge.

Innmelding av biocider til produktregisteret er en separat plikt (§2-2) som må gjøres i tillegg til søknad om godkjenning og andre plikter i biocidforskriften.

Alle produkter som er omfattet av biocidforskriften skal meldes inn til produktregisteret uavhengig av omsatt mengde og klassifisering. Det betyr at biocidprodukter som ikke er klassifisert og produkter som omsettes under 100 kg også skal meldes.

Deklarasjonsplikten for farlige kjemikalier gjelder også for biocidproduktene. Det vil si at biocidprodukter som er deklarasjonspliktige også skal deklareres på vanlig måte.

Elektronisk kjemikaliedeklarering til produktregisteret via Altinn skal også brukes for biocider.