Hvilke opplysninger skal sendes inn ved deklarering av kjemikalier?

Deklarering til produktregisteret skal gjøres elektronisk ved å bruke Miljødirektoratets Kjemikaliedeklarering til produktregisteret som er tilgjengelig i Altinn. 

Opplysninger som skal oppgis for kjemikaliene er beskrevet i forskriftene som omhandler deklareringspliktene, og omfatter blant annet handelsnavn, klassifisering, fullstendig sammensetning og bruksområde (produkttypekode og bransjekode).

  • Bransjekode eller anvendelsesbransje skal gis i henhold til et internasjonalt system for bransjekoder, som utgis av Statistisk sentralbyrå (SSB). Det kan oppgis flere koder for hvert kjemikalie. Hvis flere koder brukes, skal det oppgis prosentfordeling mellom kodene. Hvis kjemikaliet selges til privat forbruker skal dette oppgis, samt prosentandel for dette.
  • Produkttypekode eller produkttype beskriver kjemikaliets funksjon. Det kjemiske produktets funksjon angis ved å bruke kodesettet UCN. Det kan benyttes flere produkttypekoder per kjemikalie, men da må prosentfordeling mellom kodene oppgis.
  • For biocider skal det krysses av for at kjemikalie er et biocidprodukt, og angis hvilke stoff som er aktive biocid-komponenter i sammensetningen.
  • For utgangsstoffer for eksplosiver skal det gis tilsvarende opplysninger som for deklareringspliktige kjemikalier i henhold til deklareringsforskriften.
  • For deklarering av mikrobiologiske produkter, se forskrift om mikrobiologiske produkter.

Det er en automatisk kontroll før innsending av skjema som kontrollerer at alle obligatoriske opplysninger er med. Informasjon om hva som skal sendes inn i den elektroniske løsningen finner du på informasjons i-ene.