Eikeskog. Foto: Carl Erik Kilander/SNO

Nedre Timenes naturreservat

Nedre Timenes naturreservat ligger cirka fem kilometer øst for Kristiansand sentrum. Området har et rikt artsmangfold og store kulturminneverdier. I prosjektet Mennesket og naturarven, er naturreservatet unikt. Årsaken er at det fins gårdsdagbøker for området fra 1867 til 1990, et kildemateriale få andre områder har tilgang til. 

Naturreservat

Nedre Timenes naturreservat ble opprettet ved Kongelig resolusjon i desember 2011. Området er nasjonalt verneverdig og omfatter rik edelløvskog, eikeskogstyper og gamle kulturminner som helleristninger og gravhauger.

Aktiv skjøtsel er nødvendig for å opprettholde verneverdien. Derfor har det vært viktig å kartlegge den historiske bruken av landskapet, siden bruken har skapt de biologiske verdiene vi ønsker å ta vare på. 

Gårdsdagbøker fra 1867 til 1990

Gårdsdagbøkene på 2500 håndskrevne sider er en verdifull samling av lokal tradisjonskunnskap. De forteller i detalj om hvordan avlinger, skogen og kulturlandskapet er formet gjennom generasjoners bruk i perioden 1867-1990.

Gårdsdagbøkene dokumenterer driften av området for de to østlige gårdsbrukene. Størsteparten av Nedre Timenes naturreservat ligger innenfor disse to brukenes grenser.

Den tradisjonelle gårdsdriften med husdyr og jordbruk opphørte ca. 1955.

Dagbøkene viser at beitende dyr, og da særlig storfe, har spilt en avgjørende rolle i utformingen av kulturlandskapet helt siden middelalderen. For videre bevaring og rehabilitering av det biologiske mangfoldet vil det nødvendig å gjeninnføre beitedyr.

Dette for å unngå at området gror igjen og for å gjenskape de forholdene som la grunnlag for naturverdiene i det nå vernede kulturlandskapet. Dagbøkene gjør det mulig å gjeninnføre et beite som er helt i tråd med tidligere tiders bruk.

En del av Mennesket og naturarven

Gårdsdagbøkene fra Nedre Timenes er unike i Mennesket og naturarven-prosjektet, siden det fins få områder med denne typen kildemateriale tilgjengelig. Hovedmålet med å inkludere Nedre Timenes i prosjektet har vært å gjøre området til et modellområde for innsamling og formidling av lokal tradisjonskunnskap om den tidlige driften.

Kunnskapen som har kommet fram gjennom gårdsdagbøkene skal gi grunnlag for målrettet skjøtsel. Nå skal regelmessig slått på de mest verdifulle, gamle slåtteengene settes i gang.

Attraktivt for undervisning

Den sentrale beliggenheten gjør at Nedre Timenes er et attraktivt område for undervisning og friluftsliv. Landskapet fremstår i dag med spor etter driften som har vært.

En aktiv skjøtsel av kulturlandskapet henger også sammen med muligheten for formidling. Kulturminner som gravhauger, sommerfjøs og steingjerder samt naturtyper som lauvingstrær, beitet hagemarkskog og strandeng kan gjøres tilgjengelig for turgåere og undervisning.

Det vil bli laget en natursti og med informasjonsmateriell som kan komme skoleklasser og allmennhet til gode. 

 

SNO-rapport 2-2012 – Mennesket og naturarven: Nedre Timenes, Kristiansand kommune. Historisk bruk av kulturlandskap og skog (lenke til rapporten i menyen til høyre) har historiker og grunneier Endre Wrånes studert gårdsdagbøkene og dokumentert kunnskapen som har kommet frem.

Relaterte lenker