Målet er ren luft. Foto:

Luft

Miljøvernmyndighetene har et mål om at lokal luftforurensning skal reduseres, slik at menneskenes helse og trivsel ivaretas. Norge har også satt nasjonale mål for langtransport forurensning basert på internasjonale forpliktelser. Det gjelder komponenter som bidrar til forsuring, eutrofiering og bakkenært ozon.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy