Biltrafikk er en vesentlig kilde til lokal luftforurensning. Foto: John Petter Reinertsen

Lokal luftforurensning

Norge har satt nasjonale mål om å redusere lokale luftforurensning slik at helsa vår ikke skades. I dag overskrides de nasjonale målene i de fleste større byer og tettsteder i Norge. I tillegg til de nasjonale målene for ulike forurensende stoffer i utendørsluft, har vi også satt juridisk bindende grenseverdier, som finnes i kapittel 7 i forurensningsforskriften. Kommunen er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker