Anvendelse av kunnskapen

Den største trusselen mot biologisk mangfold er endringer i bruk og nedbygging av arealer. Det er derfor avgjørende at den kunnskapen vi får gjennom kartlegging blir brukt når vi planlegger hvordan arealer skal brukes.

Miljødirektoratet arbeider aktivt for at miljødata skal brukes som grunnlag for beslutninger etter både plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og annet lovverk.

Krav om kunnskap

Naturmangfoldloven stiller krav om et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før det offentlige tillater tiltak som vil påvirke naturmangfoldet. Det betyr at vi både må ha kunnskap om naturmangfoldet slik det er i dag, og om hvordan det vil gå med naturmangfoldet etter at tiltaket eventuelt blir gjennomført.

Det er derfor viktig at du som arbeider med arealplanlegging, enten som privat aktør, i kommunen eller på regionalt nivå, har tilgang til og bruker den kunnskapen som kartleggingen gir oss.

Anvendelse av kunnskapen i arealplanlegging

Alle planer etter plan- og bygningsloven skal ha en planbeskrivelse som omfatter planens formål, hovedinnhold og virkninger for berørte parter, interesser og hensyn. Dette omfatter også en omtale av virkningene planforslaget vil få på naturmangfoldet. Kravet om planbeskrivelse gjelder uavhengig av om det planlagte tiltaket skal konsekvensutredes.

Dersom kartleggingen viser at det finnes spesielt verdifulle arter eller naturtyper i nærheten av et planlagt tiltak, skal det vurderes om tiltaket får positive eller negative virkninger for disse. Det bør også foreslås avbøtende tiltak som kan redusere eventuelle negative virkninger.

Når det slutt skal bestemmes om planen kan gjennomføres, skal hensynet til naturmangfoldet veies mot andre samfunnshensyn. Stortingsmeldingen om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand gir politiske føringer for hvordan vi skal vektlegge de ulike hensynene.

Naturmangfoldloven gir blant annet spesielle regler for å ivareta "utvalgte naturtyper" og "prioriterte arter". Forskrifter for den første gruppen av utvalgte naturtyper og prioriterte arter skal etter planen vedtas i juni 2010.

Tilgjengelighet til dataene

For kommunene er det viktig at data fra Naturbase og Artskart kan integreres i kommunenes egne saksbehandlingsverktøy. Naturbase kan i dag hentes direkte inn i kommunenes sakebehandlingsverktøy ved hjelp av WMS-tjenester.

Dataene må ha god kvalitet og det er viktig at data blir lagt inn i Naturbase og Artskart. I menyen til høyre finner du retningslinjer for innsending av data.

Hvordan fremme bruken av kunnskapen

Miljødirektoratet arbeider for å fremme bruken av miljødata i arealplanleggingen blant annet ved å:

  • gi innspill til nye forskifter og lover
  • bidra til veiledningsmateriale til ny plan- og bygningslov
  • bidra til veiledere for hvordan naturmangfold skal ivaretas i konsekvensutredninger
  • gi tilrådninger til Miljøverndepartementet i konkrete saker, blant annet innsigelsessaker
  • formidle kunnskap om ivaretakelse av naturmangfold ved arrangementer for arealplanleggere

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Relaterte lenker