Kartlegging i urskog. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Kartlegging av arter

I Norge har vi registrert ca. 40 000 arter, men vi regner med at det finnes over 60 000. Å kartlegge arter er kostbart og tidkrevende. Derfor kartlegger vi kun de artene som trenger spesiell oppmerksomhet i areal- og ressursforvaltningen.

Det er ikke mulig å kartlegge alle artene og individene. Ved kartleggingen legger vi derfor vekt på arter som har spesiell interesse for forvaltningen, for eksempel trua arter, ansvarsarter, fremmede arter og høstbare arter.

De truede artene som kartlegges er valgt ut fra Norsk rødliste over truede og sårbare arter og de fremmede artene som kartlegges er valgt fra Norsk svarteliste over fremmede skadelige arter. Artsdatabanken har ansvar for disse listene.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy