Kartlegging av kulturlandskap

Det er gjort en omfattende, supplerende kartlegging av svært viktige og viktige naturtyper i jordbrukets kulturlandskap i alle landets fylker de seinere årene. Kartleggingen pågår fortsatt. Den supplerer naturtypekartleggingen i kommunene med typer i kulturlandskapet.

Det er lagt vekt på å kartlegge der vi har indikasjoner på viktige lokaliteter og i områder som er lite kjent fra før. Målet har vært å få kartlagt de viktigste lokalitetene av gamle kulturmarker, som slåttemarker, naturbeitemarker, høstingsskoger og kystlyngheier, jamfør revisjon av DN-håndbok nr 13.

Videre er det gjort rekartlegging av de gamle kulturmarkene eller naturtyper i områdene fra Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap (1994-96), og dette arbeidet pågår fortsatt.

Dataene samles i Naturbase

Dataene fra kartleggingen finnes i Naturbase, og det pågår arbeid for å få lagt inn alle. Det arbeides også med rapportering fra noen av prosjektene. I rapportene inngår en vurdering av kunnskapsstatus, i tillegg presenteres noen få representative og helhetlige kulturlandskaper med stor verdi for biologisk mangfold, kalt ”stjerneområder”.

Behovet for å kartlegge vurderes kontinuerlig

Kartleggingen er ikke heldekkende, og det vil fortsatt kunne være viktige områder som ikke er kartlagt. Behovet for videre kartlegging og rekartlegging er et arbeid som er under konstant vurdering. Skjøtselsbehovet er stort for de kartlagte områdene, og det arbeides kontinuerlig også med dette.

Fagekspertise gjennomfører kartleggingen

Kartleggingene er utført av fagekspertise, i all hovedsak knyttet til forsknings-, universitets og høgskolemiljøer i ulike deler av landet. Et arbeidsutvalg med Miljødirektoratet, Skog- og landbruksforvaltning, Bioforsk og Skog og Landskap har siste år stått fulgt opp arbeidet.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

    Relaterte lenker