Kartutsnitt Hordaland.

Fylkesvise veiledere

For hvert fylke og hver kommunegruppe er det laget en oversikt over status for kartleggingen av de ulike naturtypene. Det er laget et forslag til prioritering av innsatsen basert på behov for å få kartlagt de viktigste forekomstene av hver naturtype.

Det er også laget en oversikt over status og prioriteringer for hver enkelt kommune i de fylkesvise veilederne. I tillegg er det laget en rapport som gir en samlet oversikt for hele landet og for hvert av fylkene med hensyn til status og prioritering.

Det er også laget en nettside med relevante dokumenter og informasjon fra hver region som prosjektet starter opp i. Området er passordbeskyttet. Dersom du ønsker å få tilgang til prosjektområdet, kan du kontakte Trine Bekkby hos Norsk Institutt for Vannforskning.