Ruteskorpe. Foto: Anne Sverdrup-Thygeson.

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold

Programmet har ført til økt kunnskap om naturen. Kunnskapen er fremskaffet gjennom kartleggingsaktiviteter og overvåking av truede arter, verdifulle naturtyper og fremmede organismer både i havet og på land. Resultatene er gjort tilgjengelig gjennom rapporter og nasjonale databaser.

Programmet, som ledes av Miljødirektoratet, har vært et samarbeid mellom flere sektormyndigheter. Arbeidet i gruppene for fremmede organismer og truede arter og naturtyper ble avsluttet i 2015, men gruppa for kartlegging av marine naturtyper, kyst fortsetter. I løpet av 2017 opprettes i tillegg en direktoratsgruppe for økologisk grunnkart.

Grupper og deltakere

Det ble opprettet tre direktoratsgrupper med forskjellig tema og sammensetning; truede arter og naturtyper, fremmede organismer og marine naturtyper, kyst. Miljødirektoratet ledet arbeidet i programmet.

Direktoratsgruppe

Deltakere

Truede arter og naturtyper

Forsvarsbygg, Jernbaneverket, Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Vegdirektoratet.

Kartlegging av marine naturtyper, kyst

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet.
Tidligere medlem: Forsvarsbygg.

Fremmede organismer

Forsvarsbygg, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Sjøfartsdirektoratet og Vegdirektoratet. Observatørstatus: Artsdatabanken.

Tidligere medlemmer: Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

Resultater fra to av direktoratsgruppene er oppsummert i Miljødirektoratets rapportserie;

Direktoratsgruppa for kartlegging av marine naturtyper, kyst avsluttes tidligst i 2018.

Resultatene er tilgjengelige for alle

Kunnskapen som er samlet inn gjennom programmet, er publisert i flere rapporter og gjort tilgjengelig gjennom nasjonale databaser, for eksempel  Naturbase.no, Artsdatabankens artskart og Fiskeridirektoratets Yggdrasil. Eksempler på  publikasjoner fra programmet er NINAs rapporter fra prosjektet "Arealer for rødlistearter – Kartlegging og overvåking (ARKO)", som var en del av det nasjonale programmet.

Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold ble etablert av regjeringen i 2003 for å følge opp Stortingsmeldingen om biologisk mangfold (St.meld 42, 2000-2001). Programmet gikk i tre perioder: 2003-2006, 2007-2010 og 2011-2015.

 

Tema

Relaterte lenker