Rapporter fra Moseprogrammet

PAH measurements in air and moss around selected industrial sites in Norway 2015

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-804 | Utgiver: NILU, NTNU

11.09.17 On request from the Norwegian Environment Agency a pilot study of atmospheric deposition of PAH...

Metal pollution around Norwegian industries studied by analysis of naturally growing moss samples

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-715 | Utgiver: NILU

03.03.17 On request from the Norwegian Environment Agency, a survey of atmospheric deposition of heavy...

Atmospheric deposition of heavy metals in Norway

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-594 | Utgiver: Miljødirektoratet, NILU, NTNU

13.02.17 Commissioned by the Norwegian Environment Agency, NILU – Norwegian Institute for Air Research in...

Atmospheric deposition of organic contaminants in Norway

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-604 | Utgiver: NILU

16.01.17 For the second Norwegian Moss survey on organic contaminants 20 samples were collected on the...

Moseundersøkelse i Norge 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2914 | Utgiver: NILU

25.10.12 På oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er prøver av etasjemose innsamlet i 2010...

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse 2010.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2860 | Utgiver: Klif

28.03.12 Etter oppdrag fra Klima- og Forurensningsdirektoratet er det gjennomført en undersøkelse av...

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge - Landsomfattende undersøkelse i 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2859 | Utgiver: Klif

28.03.12 Den geografiske fordelingen av atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge er kartlagt i 2010 ved...

Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge: Landsomfattende undersøkelse i 2005

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2241 | Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

16.07.07 Denne rapporten presenterer en sammenfatning av de viktigste resultatene fra den sjette...

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2005

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2240 | Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

16.07.07 På oppdrag fra Statens forurensningstilsyn har NTNU og NILU gjennomført en undersøkelse av...

Tidstrender i atmosfæriske konsentrasjoner av tungmetaller og persistente organiske miljøgifter

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1980 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

05.03.04 Det er utført trendanalyse på tungmetall- og POP-data i luft og nedbør fra bakgrunnstasjonene...