Rapporter fra programmet Miljøgifter i innsjøer

Miljøgifter i store norske innsjøer 2016

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-807 | Utgiver: NIVA; NILU

14.09.17 Vi rapporterer her om forekomsten av miljøgifter i de pelagiske næringskjedene i innsjøene Mjøsa,...

Miljøgifter i store norske innsjøer, 2015

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-548 | Utgiver: NIVA

10.11.16 Vi rapporterer her om forekomsten av miljøgifter i de pelagiske næringskjedene i innsjøene Mjøsa,...

Miljøgifter i store norske innsjøer, 2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-349 | Utgiver: NIVA, NILU

17.09.15 Vi rapporterer her om forekomsten av miljøgifter i de pelagiske næringskjedene i innsjøene Mjøsa,...

Miljøgifter i store norske innsjøer 2013: Forekomst og biomagnifisering i fisk og zooplankton

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-157 | Utgiver: Miljødirektoratet, NIVA, NILU

08.07.14 På vegne av Miljødirektoratet har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for...

Regional undersøkelse av miljøgifter i innsjøsedimenter : delrapport 1. Organiske mikroforurensninger

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1484 | Utgiver:

18.05.00 Rapporten gir resultatene fra en undersøkelse av 69 norske innsjøer fra ulike deler av landet....

Halogenerte organiske miljøgifter og kvikksølv i norsk ferskvannsfisk, 1995-1999

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1813 | Utgiver:

01.08.01 Det er gjort kartlegging av halogenerte organiske miljøgifter, samt supplerende registreringer av...

Organochlorine contaminants in biota, fog and precipitation from Bjørnøya

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-1889 | Utgiver: Akvaplan NIVA as

17.12.02 Preliminary from two projects that are presently underway on Bjørnøya are summarised in the prese...

Kvikksølv i ferskvannsfisk fra Sør-Norge i 1998-2002, nivåer og tidsmessig utvikling

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2000 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

16.04.04 Rapporten sammenstiller data på kvikksølvkonsentrasjonene i ørret, abbor og gjedde fra 51 innsjøe...

Overvåking av miljøgifter i resipient for sigevann fra avfallsdeponier

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2186 | Utgiver: Bioforsk Jord og Miljø

19.08.07 Prosjektet har gjennomført målinger av miljøgifter nedstrøms deponier for kommunalt avfall. Det e...

Measurement of Endosulfan, Dieldrin and Endrin in Norwegian Air and Sediment Samples

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2221 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

22.08.08 Endosulfan-I, endosulfan-II, endosulfan sulfat, dieldrin og endrin er ikke del av den eksisterend...

Miljøgifter i ferskvannsfisk, 2008. Kvikksølv i abbor og organiske miljøgifter i ørret

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2544 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

11.08.09 Kvikksølv og persistente organiske miljøgifter ble analysert i henholdsvis abbor og ørret, fisket...

Atmosfærisk transport av miljøgifter til Mjøsa

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2563 | Utgiver: Norsk institutt for luftforskning

01.08.09 Denne rapporten beskriver en studie av de antatt viktigste kildene til utvalgte miljøgifter i...

Forslag til stasjonsnett for miljøgifter i ferskvann - basisovervåking

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2576 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

11.08.10 Denne rapporten presenterer et forslag til basisovervåkingsnetteverk for ferskvann (elver og...

Kvikksølv i ørret fra Sør-Norge, 2008

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2580 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

27.01.10 Kvikksølvkonsentrasjonene i innsjølevende ørret fra Sør-Norge ble i 2008 kartlagt i 17 bestander....

Miljøovervåking av kvikksølv i abbor, 2010

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2737 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

17.12.10 Kvikksølvkonsentrasjonene i abbor, innfanget i perioden september - oktober i 2010, ble undersøkt...

National lake survey 2004-2006, part III : AMAP Status of metals and environmental pollutants in lakes and fish from the Norwegian part of the AMAP region

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2363 | Utgiver: Akvaplan NIVA as

05.08.08 Denne rapporten inneholder resultater fra innsjøundersøkelser i den norske delen av AMAP regionen...

Nasjonal innsjøundersøkelse 2004-2006, del I vannkjemi. Status for forsuring, næringssalter og metaller

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2361 | Utgiver: Akvaplan NIVA as

05.08.08 Denne rapporten omfatter resultater fra en landsomfattende innsjøundersøkelse som pågikk i ca 300...

Nasjonal innsjøundersøkelse, 2004-2006, del 2 : Sedimenter. Forurensning av metaller, PAH og PCB

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-2362 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning

05.08.08 Denne undersøkelsen omfatter resultatene av sedimentanalysene fra en landsomfattende innsjøunders...