Klima

Klimaendringene kan gi irreversible endringer i økosystemer og tap av naturverdier. Allerede truede arter som fjellrev, villrein og snøugle kan bli borte for godt. Her kan du lese om overvåking av fjelløkosystemer, palsmyr og fuglebestander i kulturlandskap, skog og fjell, og overvåking og ringmerking av fugl på to norske ringmerkingsstasjoner.